logo - Partes.cz
Přidat inzerátPřidat inzerát Vložit poptávkuVložit poptávku RegistraceRegistrace přihlášenípřihlášení

Obchodní podmínky

Společnost Partes Group s.r.o., se sídlem na adrese Hlinská 457/2a, 370 01 České Budějovice, IČ: 01799738, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21905 je provozovatelem internetového serveru Partes.cz (dale jen “Provozovatel”), dostupného na internetové adrese (URL): http://www.partes.cz (dále jen “Server Partes.cz” nebo jen “Server”), prostřednictvím kterého jsou zobrazovány nabídky zboží a/nebo služeb (dále také jen “Inzeráty” nebo jednotlivě jen “Inzerát”) inzerujících uživatelů Serveru (dále také jen “Inzerenti” nebo jednotlivě jen “Inzerent” nebo také “Firemní inzerent”), za níže uvedených podmínek. Provozovatel je oprávněn poskytovat přístup k uživatelskému rozhraní Služby (dale jen “Administrační system”) sloužící pro vložení a editaci jednotlivých inzerátů a dalších dat z oblasti nabídky a poptávky zboží a/nebo služeb.

Inzeráty, Inzerent a Firemní inzerent

Inzeráty může vkládat registrovaný i neregistrovaný Inzerent nebo Firemní inzerent přičemž Firemní inzerent získává placený přístup do Administračního systému na základě registrace u obchodního zástupce Provozovatele. Inzerent i Firemní inzerent souhlasí s tím, že veškeré údaje týkající se jeho osoby/firmy, které zadá do Serveru, a to zejména emailová adresa, telefonní číslo a další údaje, budou zpracovány Provozovatelem za účelem kontaktování Inzerenta/Firemního inzerenta případným zájemcem o Inzerát. Inzerent/Firemní inzerent pro tento účel uděluje Provozovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů. V Inzerátech nesmějí být zveřejňovány odkazy na jiné inzertní servery se stejným zaměřením jako Server. Předmětem vkládaného inzerátu musí být prodej náhradního dílu nebo dalšího sortimentu za stanovenou pevnou cenu nebo příp. textem z výběru. Nejsou akceptovány Inzeráty týkající se pronájmu, koupě, zapůjčení nebo aukce. Provozovatel není povinen sdělovat kritéria řazení (relevance) inzerátů ve výpisu. Provozovatel však zaručuje, že řazení inzerátů je jednotné a plně zautomatizováno pro všechny uživatele Serveru.

Práva a povinnosti smluvních stran

Inzerent/Firemní inzerent je povinen vkládat na Server pouze Inzeráty, které jsou v souladu s Pravidly pro inzerci na server Partes.cz. Provozovatel je oprávněn Inzeráty, které nesplňují Pravidla pro inzerci ze Serveru odstranit, a to I bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady. Za obsah inzerátu odpovídá Inzerent/Firemní inzerent. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Inzerátu. Inzerent odpovídá za to, že obsahem Inzerátu a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany Inzerenta/Firemního inzerenta neodpovídá. Inzerent/Firemní inzerent nesmí k Inzerátu připojovat fotografie z Inzerátů jiných prodejců originálně pořízených na prodávaném zboží. Provozovatel si vyhrazuje právo ze Serveru odstranit fotografie, které nesplňují pravidla stanovená těmito Podmínkami a Pravidly pro inzerci. V jednom Inzerátu může být inzerován pouze jeden typ zboží nebo služeb. Inzerent/Firemní inzerent je oprávněn v jednom Inzerátu inzerovat tentýž typ zboží nebo služeb ve více exemplářích.

Inzerentem/Firemním inzerentem vložený Inzerát je na Serveru zobrazován omezenou dobu a to 30 dní. Inzerent/Firemní inzerent bere na vědomí, že uplynutím doby 30 dní ode dne vložení Inzerátu nebude Inzerát zobrazován na veřejné části Serveru. V případě Firemního inzerenta, je doba zobrazování inzerce závislá na sepsané a zaplacené objednávce. Provozovatel zprostředkovává kontakt mezi Inzerentem/Firemním inzerentem a zájemcem. Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za kvalitu či původ nabízeného zboží a/nebo služby, ani za jejich upotřebitelnost k účelu, k nimž jsou určeny. Vztah mezi Inzerentem/Firemním inzerentem a zájemcem se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku popř. dle ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku , v platném znění. Odpovědnost za dodání, převzetí zboží nebo poskytnutí služby a zaplacení zboží a/nebo služby nese plně Inzerent/Firemní inzerent a zájemce.

Jednotlivé inzeráty mohou být za účelem zobrazování na Serveru zařazovány do různých skupin nebo kategorií dle určení Provozovatele. V této souvislosti je Provozovatel dále oprávněn upravit zobrazované údaje dle svého uvážení. Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování Inzerátů na Serveru, včetně způsobu jejich třídění a tento způsob kdykoli změnit. Provozovatel je oprávněn duplicitní Inzeráty ze Serveru odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady. Provozovatel si vyhrazuje právo u nově registrovaných Inzerentů/Firemních inzerentů ověřit platnost Inzerenty/Firemními inzerenty zadaného telefonního čísla a emailu prostřednictvím ověřovací SMS a/nebo ověřovacího emailu. V případě, že Inzerent/Firemní inzerent zadá k Inzerátu telefonní číslo nebo email, který není Provozovatelem ověřen, vyhrazuje si Provozovatel právo Inzerát nezveřejnit do doby, než bude telefonní číslo nebo emailové adresa ověřena ze strany Provozovatele. Přestože Provozovatel používá moderní technologie, neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému Serveru. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přerušení služeb v důsledku technických problémů, zejména odpovědnost za škody, které mohou Inzerentovi/Firemnímu inzerentovi nebo zájemci vzniknout v důsledku úplné nebo částečné nefunkčnosti systému Serveru, případně ztráty dat umístěných v systému Serveru.

Inzerent/Firemní inzerent je povinen uvádět v inzerátech reálnou a konečnou prodejní cenu při platbě ceny v hotovosti nebo bankovním převodem, a to v Kč, neuvede-li namísto konečné ceny slovním vyjádřením z nabídky u zadávání Inzerátu. U plátců DPH se jedná o prodejní cenu včetně platné sazby DPH. Inzerent/Firemní inzerent je dále povinen prezentovat odpovídající fotografie, které souvisí s inzerovaným produktem. Provozovatel si vyhrazuje právo v rámci Serveru, tj. i do náhledu konkrétního inzerátu, umístit reklamu třetího subjektu či jakoukoli jinou propagaci, a to včetně reklamy na zboží či služby Provozovatele, tato však bude vhodným způsobem oddělena od vlastního inzerátu Inzerenta/Firemního inzerenta.

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit jakékoli údaje, pokud:

  • jsou v rozporu s právním řádem České republiky
  • jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek
  • svým obsahem neodpovídají zájmům Provozovatele

Inzerent/Firemní inzerent může kdykoli zrušit svojí registraci, a to písemně na e-mailovou adresu: partes@partes.cz. Do předmětu daného e-mailu uvede „Žádost o zrušení registrace“ a důvod. Toto zrušení je bez náhrady. Inzerent/Firemní inzerent stvrzením těchto Podmínek souhlasí s tím, že je Provozovatel oprávněn zasílat Inzerentovi/Firemnímu inzerentovi obchodní sdělení týkající se provozu Služby nebo služeb souvisejících, jakož i o produktech třetích osob.

Zvýhodněné Inzeráty

Zvýhodněné Inzeráty na Serveru jsou zpoplatněny a jejich zveřejňování se řídí těmito smluvními podmínkami. Zvýhodněné Inzeráty jsou na Serveru zobrazovány na zvýhodněných pozicích. Zvýhodněnou pozicí je první pozice ve výpise Inzerátů. Doba platnosti zvýhodnění je 7 dnů. Po uplynutí této doby se Inzerát na Serveru zobrazuje jako nezvýhodněný. Zvýhodní-li Inzerent/Firemní inzerent svůj Inzerát v průběhu doby 30 dnů, po kterou je Inzerát na Serveru zobrazován, prodlužuje se automaticky doba zobrazení Inzerátu na Serveru od okamžiku zvýhodnění Inzerátu na 30 dnů, s tím, že Inzerát je zobrazován na zvýhodněné pozici po dobu 7 dnů. V případě, že Provozovatel odmítne zveřejnit/nezveřejní/odstraní zvýhodněný Inzerát, z důvodu porušení smluvních podmínek není povinný poskytnout finanční náhradu zvýhodněného Inzerátu.

Finanční podmínky

Inzerent/Firemní inzerent může Inzerát zvýhodnit prostřednictvím platby uskutečněné SMS zprávou, nebo platby kartou. Inzerent/Firemní inzerent zaplacením zálohové faktury resp. poplatku za služby Serveru souhlasí s obchodními podmínkami a elektronickou fakturací. Objednatelem zadaná inzerce je poprvé zveřejněna nejpozději do čtyř (4) dnů od připsání úhrady zálohové faktury na účet Provozovatele, ne však dříve, než začne běžet objednané období registrace.

Reklamace

Inzerent/Firemní inzerent je povinen reklamaci učinit písemně e-mailem na reklamace@partes.cz nebo doporučeným dopisem. Námitky vůči vystaveným daňovým dokladům, které by měly za následek omezení práva na vznik pohledávky Provozovatele vůči Inzerentovi/Firemnímu inzerentovi, je povinen Inzerent/Firemní inzerent uplatnit u Provozovatele písemně, a to do 7 kalendářních dnů po doručení daňového dokladu.

Závěrečná ustanovení

Záležitosti těmito podmínkami neupravené se podpůrně řídí příslušnou právní úpravou, v případě nejasností se řídí dodatečným výkladem Provozovatele. Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Inzerentem/Firemním inzerentem se řídí zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Čára
TOPlist